ภาษาไทยใช้อยู่ทุกวัน แต่ทำไมยังต้องเรียน ?

     1. ภาษาไทยเป็นเครื่องมือสื่อสารความคิดและความรู้สึก ภาษาไทยเป็นเครื่องมือสำคัญที่เราใช้ในการสื่อสารทั้งในรูปแบบการฟัง
การพูด การอ่าน และการ เขียน หากเราใช้ภาษาไทยเพื่อสื่อสารได้อย่างถูกต้อง จะทำให้คนอื่นสามารถเข้าใจความรู้สึกนึกคิดที่เรามีได้ นอกจากนี้ การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเหมาะสมกับผู้ฟังยังสามารถทำให้คนในสังคมมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน ลดความขัดแย้ง และช่วยให้สังคมน่าอยู่มากยิ่งขึ้น


     2. ฝึกนิสัยเป็นคนช่างสังเกตและรอบคอบ การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ต้องคล่องเรื่องไวยากรณ์ หลักภาษาต่าง ๆ การเลือกใช้คำ
ให้เหมาะกับ ระดับภาษา หรือในแต่ละสถานการณ์ เช่น “เข้มแข็ง” และ “แข็งแรง” ความหมายมันก็ไม่เหมือนกัน หรือคำว่า “หนาแน่น” 

และ “แน่นหนา” ที่มีความหมายคล้ายกัน แต่ใช้ในบริบทที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเหล่านี้แสดง ให้เห็นว่าภาษาไทยของเรานั้นมีความละเอียดลออ เราในฐานะเจ้าของภาษาต้องใส่ใจในรายละเอียดนี้ เพื่อจะ ได้ใช้ภาษาได้ถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด ทั้งหมดนี้น้อง ๆ ต้องอาศัยการใช้บ่อย ๆ แล้ว

เราจะหาข้อสังเกตได้นะครับ เป็นการทำความเข้าใจผ่านการใช้จริงแบบไม่ต้องท่องจำการสังเกตนี้เองที่ช่วยทำให้ไม่ได้มองภาษาแค่ผิวเผิน 

แต่เราต้องวิเคราะห์ ตีความ และมองลึกลงไปอย่างรอบคอบเพื่อให้ได้คำตอบนั้นมา


     3. ภูมิใจในภาษาประจำชาติ อย่างที่รู้กันดีว่า ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติเรา ถ้าได้เรียนจะรู้เลยว่า ในความยากและซับซ้อนของภาษามีเอกลักษณ์และแตกต่างจากภาษาอื่น ความไพเราะของภาษาที่มีจุดเด่นที่กล่าวกันเสมอว่าเป็น ‘ภาษาดนตรี’ คือ มีเสียงวรรณยุกต์สูง-ต่ำ รวมทั้งกลวิธีการใช้ภาษาในวรรณคดีที่มีการเล่นคำ